List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

LIST OTWARTY DO PANA PREZYDENTA RP BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

Pan Bronisław Komorowski
Prezydent RP

Szanowny Panie Prezydencie,

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości „Gąski” zwraca się do Pana Prezydenta jako najwyższej władzy w Polsce, stojącej na straży konstytucyjnych praw i wartości z apelem o podjęcie działań w celu przestrzegania praw konstytucyjnych przy podejmowaniu decyzji w kwestii tak ważnej dla Polski jak budowa pierwszej elektrowni jądrowej, z poszanowaniem prawa społeczności regionu do decydowania w tej materii.

Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 25 listopada 2011r. na konferencji prasowej, przedstawiła swoje propozycje trzech potencjalnych lokalizacji i wskazała naszą miejscowość jako jedną z trzech lokalizacji, której w rządowym Programie „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” wśród możliwych 28 lokalizacji dla pierwszej elektrowni jądrowej nie było.

Po ogłoszeniu lokalizacji Gąski zdecydowany sprzeciw podjęła społeczność lokalna i z inicjatywy społecznej w dniu 12 lutego 2012 roku odbyło się na terenie gminy Mielno lokalne referendum w sprawie dotyczącej potencjalnej lokalizacji elektrowni jądrowej lub wszelkiej innej infrastruktury związanej z przemysłem jądrowym i rozpoczęcia jakichkolwiek prac badawczych związanych z tymi inwestycjami na terenie Gminy Mielno. Referendum jest ważne w świetle prawa, gdyż frekwencja przekroczyła ustawowy próg udziału w głosowaniu 30% uprawnionych i przeciwko inwestycji zagłosowało 95% osób biorących udział w głosowaniu.
Zdecydowany sprzeciw wobec planów budowy elektrowni jądrowej na tym terenie wyraziła nie tylko społeczność gminy Mielno ale również społeczność całego regionu, w tym Gmina Ustronie Morskie, Miasto Kołobrzeg, Gmina Sianów itp.

Trudno zgodzić się ze stanowiskiem osób, które twierdzą, że referendum nie jest wiążące dla organów władzy publicznej w tym dla wojewody, zaś jedynie „wskazówką” dla władz gminy. Takie stanowisko wynika chociażby z opinii Biura Analiz Sejmowych i w naszej ocenie jest przejawem ignorancji prawnej autora opinii, który najwyraźniej nie pokusił się o dokładną analizę obowiązującego w Polsce porządku prawnego, a jednocześnie sporządził opinię sprzeczną z ugruntowanym dotychczasowym stanowiskiem Sejmu w tej kwestii.
Co więcej na marginesie dodać należy, iż takie stanowisko jest sprzeczne również z kierunkiem aktualnych zmian prawa, w tym ustawy o referendum lokalnym, zgodnie z którymi ustawodawca nadaje istotne znaczenie i rangę instytucji referendum lokalnego jako takiemu, które prezentuje wolę narodu w demokratycznym państwie.

Jako przedstawiciele społeczności lokalnej wskazujemy, że zgodnie z Konstytucją RP, Polska jest demokratycznym państwem prawa, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej (vide: art. 2 Konstytucji), w którym to państwie obowiązuje m.in. zasada, że społeczność lokalna może decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty (art. 170 Konstytucji).
Jak już wspomniano powyżej dowodem istotnej rangi referendum lokalnego jest ostatnio znowelizowana ustawa o referendum lokalnym, która stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 30/02) w zakresie zgodności przepisu art. 2 ustawy o referendum lokalnym z Konstytucją RP.

Przepisy Konstytucji stanowią, że demokratyczne państwo prawa, zabezpiecza wpływ obywateli na władzę państwową i ich udział w podejmowaniu decyzji ważnych dla funkcjonowania państwa. Wynika stąd także zasada poszanowania wolności i praw jednostki. W demokratycznym państwie powinny być zabezpieczone nie tylko prawa większości, ale także winien być uznawany głos i wola społeczności lokalnej.
Pragniemy przypomnieć, że to przedstawiciele organów władzy publicznej są wybrańcami narodu i to oni powinni podejmować tak ważne decyzje dla całego kraju (przy uwzględnieniu głosu ludności), a nie przedstawiciele spółki prawa handlowego nastawionej na zysk (zgodnie z zasadami wyrażonymi w ustawie kodeks spółek handlowych).
Pomimo powyższych założeń, które winny być respektowane w państwie prawa, to właśnie Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 25 listopada 2011r. na konferencji prasowej, przedstawiła swoje propozycje trzech potencjalnych lokalizacji, wskazując m.in. Gąski jako jedną z trzech potencjalnych lokalizacji.

Zgoda organów władzy publicznej na decydowanie przez podmiot prawa handlowego (tj. PGE S.A.) w tak ważnej sprawie jak lokalizacja elektrowni jądrowej, czyli w sprawie mającej istotne znaczenie dla funkcjonowania całego państwa, a w szczególności dla bytności i losu społeczności regionu jest naruszeniem zasady demokratycznego państwa i jest raczej cechą systemu niedemokratycznego.
W tym miejscu można przypomnieć słowa Josifa Brodskiego z jego studium o tyranii, który tak oto charakteryzował system niedemokratyczny: „(…) buduje za ciebie twoje życie”.

Z konstrukcji państwa prawa można wywieść zasadę, że interwencja
w konstytucyjne prawa obywateli może być dokonywana wyłącznie przez władzę państwową (a nie przez podmiot prawa handlowego), gdyż zastrzeżony dla państwa monopol stosowania przymusu wobec obywateli musi być określony zgodnie
z zasadą państwa demokratycznego, tylko wtedy bowiem można zagwarantować obywatelom przysługujące im prawo wolności i decydowania o własnym losie.

W tym miejscu na uwagę zasługuje fakt, że istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu demokratycznego państwa odgrywają także samorządy terytorialne, w tym gminy. Dla przypomnienia odnieść się należy do znanego sformułowania, że bez samorządu nie ma demokracji. Samorządy to „małe ojczyzny”, których rola w funkcjonowaniu państwa jest nieoceniona, a których „głos” powinien być szanowany i respektowany przez państwo. Takie zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego wynikają nie tylko z prawa polskiego ale również z ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.

Dla przypomnienia historii naszej „małej ojczyzny” pragniemy zauważyć, że od czasu zakończenia II wojny światowej do lat 90-tych (zmiany ustroju) na naszym terenie był zakaz zabudowy. Dopiero po roku 1993, z dniem wejścia w życie pierwszego planu zagospodarowania gminy Mielno dla miejscowości Gąski rozpoczął się rozwój infrastrukturalny. Aż tu nagle „jak grom z jasnego nieba” spada na nas „wyrok”, budowa elektrowni jądrowej. Czy ma to oznaczać, że w demokratycznym państwie żyliśmy tylko przez okres ok. 20 lat.
Jako społeczność lokalna zdecydowanym głosem mówimy ”NIE” dla tak pojmowanej demokracji i „NIE” dla budowy elektrowni jądrowej w Gąskach.
Wskazujemy również, że w programie „Polityka energetyczna Polski do 2030r.” a także programie „Polskiej Energetyki Jądrowej” postanowiono, że nie będą podejmowane działania w zakresie budowy elektrowni atomowej na terenie, na którym brak jest zgody lokalnej społeczności.

Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej w odpowiedzi na interpelacje poselskie, na pytanie „czy rząd bierze pod uwagę sprzeciw społeczeństwa w sprawie budowy elektrowni jądrowej” stwierdził, że Rząd RP zdaje sobie sprawę, iż budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej powinna towarzyszyć akceptacja społeczna zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnokrajowym.
Z uwagi na liczne protesty społeczności w różnych krajach sprzeciwiającej się energetyce jądrowej, coraz częściej także w Polsce mówi się o potrzebie przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie budowy elektrowni jądrowych.
Jest to pomysł tym bardziej zasadny, że istnieją inne sposoby zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju przy zaangażowaniu zdecydowanie mniejszych środków finansowych, zachowaniu środowiska naturalne i minimalizacji zagrożeń, chociażby poprzez inwestowanie w odnawialne źródła energii typu elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne, fotowoltaiczne źródła energii czy też energię z biomasy.

Mając na uwadze powyższe apelujemy do Pana Prezydenta o podjęcie inicjatywy w przedmiocie zmiany kierunku rozwoju energetycznego naszego kraju z energetyki jądrowej na odnawialne źródła energii, co pozwoli jednocześnie ochronić Polskę przed karami finansowymi, które zamierza nałożyć na nasz kraj unia europejska.
Apelujemy do Pana Prezydenta o podjęcie trudu rozmowy z przedstawicieli rządu, parlamentu, świata nauki o innych sposobach zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju niż budowa elektrowni jądrowej, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo (zarówno energetyczne jak i finansowe oraz zachować środowisko naturalne) dla licznych następnych pokoleń Polaków.
Prosimy o niepowielanie błędów przeszłości, gdyż niewątpliwie realizacja planu budowy elektrowni jądrowej będzie wiązała się z nakładem finansowym, który bez kapitału zewnętrznego nie będzie mógł być zrealizowany, a to wiąże się z zadłużaniem państwa. Dług państwa spłacają zaś obywatele i kolejne pokolenia Polaków będą zmuszone to czynić, żyjąc w kraju, który nie rozwija się, tylko inwestując w stare technologie pognębia gospodarkę.

Kierujemy niniejszy apel do Pana Prezydenta albowiem wcześniejsze nasze prośby kierowane do przedstawicieli Rządu pozostały bez odpowiedzi.

*

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress