List Otwarty do Wicepremiera Pana Janusza Piechocińskiego

Gąski, dnia 18 lutego 2013 r.

LIST OTWARTY STOWARZYSZENIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI „GĄSKI”

Pan Janusz Piechociński
Wicepremier, Minister Gospodarki

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do listy otwartego z dnia 12 listopada 2012 r. skierowanego do byłego Wicepremiera i Ministra Gospodarki Pana Waldemara Pawlaka, na który do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi ponownie apelujemy:
– o postępowanie w sprawie wskazania lokalizacji miejscowości Gąski zgodnie wolą społeczności lokalnej wyrażonej w ważnym referendum lokalnym, czyli zgodnie
z podstawowymi zasadami państwa demokratycznego,
– weryfikację zamieszczanych informacji na stronie prowadzonej pod patronatem Pana Ministerstwa http://www.mg.gov.pl/Energetyka jądrowa, a dotyczącej zgody Polaków na budowę elektrowni jądrowej w Polsce.
Panie Ministrze z publikowanego na stronie internetowej MG Pana stanowiska wynika, że jest Pan zwolennikiem wzajemnego zaufania oraz wprowadzania zmian m.in. w sektorze energetycznym poprzez sprawne i przyjazne prawo.   Jako przedstawiciele społeczności lokalnej wskazujemy, że zgodnie z Konstytucją RP, Polska jest demokratycznym państwem prawa, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej (vide: art. 2 Konstytucji), w którym to państwie obowiązuje m.in. zasada, że społeczność lokalna może decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty (art. 170 Konstytucji).
Dowodem tego jest ostatnio znowelizowania ustawa o referendum lokalnym, która stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. Akt K 30/02) w zakresie zgodności przepisu art. 2 ustawy
o referendum lokalnym z Konstytucją RP.
Przepisy Konstytucji stanowią, że demokratyczne państwo prawa zabezpiecza wpływ obywateli na władzę państwową i ich udział w podejmowaniu decyzji państwowych. Wynika stąd także zasada poszanowania wolności i praw jednostki. W demokratycznym państwie powinny być zabezpieczone nie tylko prawa większości, ale także winien być uznawany głos i wola społeczności lokalnej.
Pragniemy przypomnieć, że to przedstawiciele organów władzy publicznej są wybrańcami narodu i to oni powinni podejmować tak ważne decyzje dla całego kraju (przy uwzględnieniu głosu ludności), a nie przedstawiciele spółki prawa handlowego nastawionej na zysk (zgodnie z zasadami wyrażonymi w ustawie kodeks spółek handlowych). Bo to właśnie Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 25 listopada 2011r. na konferencji prasowej, przedstawiła swoje propozycje trzech potencjalnych lokalizacji i wskazała naszą miejscowość jako jedną z trzech lokalizacji.
Zgoda organów władzy publicznej na decydowanie przez podmiot prawa handlowego (tj. PGE S.A.) w tak ważnej sprawie jak lokalizacja elektrowni atomowej, czyli w sprawie mającej istotne znaczenie dla funkcjonowania całego państwa, a w szczególności dla bytności i losu społeczności regionu jest naruszeniem zasady demokratycznego państwa.

Z konstrukcji państwa prawa można wywieść zasadę, że interwencja w konstytucyjne prawa obywateli może być dokonywana wyłącznie przez władzę państwową (a nie przez podmiot prawa handlowego), gdyż zastrzeżony dla państwa monopol stosowania przymusu wobec obywateli musi być określony zgodnie z zasadą państwa demokratycznego, tylko wtedy bowiem można zagwarantować obywatelom przysługujące im prawo wolności i decydowania o własnym losie. Natomiast publiczne ogłoszenie przez Polską Grupę Energetyczną S. A. miejscowości Gąski jako potencjalnej lokalizacji pierwszej w Polsce elektrowni atomowej, a następnie wystąpienie do wojewody zachodniopomorskiego z wnioskiem o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji na budowę elektrowni atomowej jest sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawa.
Zgoda organów władzy publicznej na taki sposób postępowania podmiotu prawa handlowego jest cechą systemu niedemokratycznego.
W tym miejscu można przypomnieć słowa Josifa Brodskiego z jego studium o tyranii, który tak oto charakteryzował system niedemokratyczny: „(…) buduje za ciebie twoje życie”.
Istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu demokratycznego państwa odgrywają także samorządy terytorialne, w tym gminy. Dla przypomnienia odnieść się należy do znanego sformułowania, że bez samorządu nie ma demokracji. Samorządy to „małe ojczyzny”, których rola w funkcjonowaniu państwa jest nieoceniona, a których „głos” powinien być szanowany i respektowany przez państwo.
Ogólnie znany jest zdecydowany sprzeciw społeczności lokalnej (mieszkańcy gminy Mielno) oraz sąsiednich gmin (gminy Ustronie Morskie, Miasta i Gminy Kołobrzeg), a pomimo to brak jest jednoznacznego stanowiska Ministerstwa w tej sprawie.
W naszej ocenie instytucja referendum stanowi formę demokracji bezpośredniej, a rozstrzygający wynik referendum powinien być wiążący (kierunkowy) dla organów, których działania dotyczy rozstrzygana sprawa.
W tym miejscu oświadczamy, że nie zgadzamy się z opinią Biura Analiz Sejmowych z której wynika, że referendum w gminie Mielno przeciw budowie elektrowni jądrowej w Gąskach nie jest wiążące dla organów władzy publicznej w tym dla wojewody, zaś dla gminy stanowi jedynie „wskazówkę”. Opinia ta jest sprzeczna z ugruntowanym dotychczasowym stanowiskiem Sejmu w tej kwestii oraz przepisami znowelizowanej ustawy o referendum lokalnym.
Nie sposób zgodzić się także z twierdzeniem, że tego rodzaju referendum jest obojętnym dla decyzji podejmowanych przez wojewodę zachodniopomorskiego, gdyż obowiązkiem wojewody jest przede wszystkim dbałość o społeczność regionu i respektowanie jej głosu.

Panie Ministrze na spotkaniu z przedsiębiorcami mówił Pan o wzajemnym zaufaniu, natomiast, również na forum inauguracyjnym w dniu 11.02.2013r. pt. „Zmieniamy Polski Przemysł” mówił Pan o tym, że w sektorze energetycznym zmiany powinny być robione poprzez sprawne i przyjazne prawo.
Pomimo tych wszystkich deklaracji i wystąpień na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki znajduje się informacja „Polacy przekonują się do atomu”, która stanowi swoistego rodzaju przekłamanie i nie budzi zaufania do Pana Ministerstwa. Można nawet stwierdzić, że tego rodzaju informacja narusza podstawowe zasady dobrej informacji prasowej.
Na wstępie tej informacji wskazuje się, że ponad połowa Polaków opowiada się za budową elektrowni jądrowej w Polsce, a dopiero w ostatnim zadaniu tego artykułu informuje się, że to wynik badania opinii publicznej na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków oraz na reprezentatywnej grupie 900 mieszkańców z 3 powiatów: puckiego, koszalińskiego i wejherowskiego… Tytuł artykułu nie wspomina natomiast o liczebności grupy respondentów, wskazując jakoby miał to być głos całego społeczeństwa, co nie jest prawdą.
Informacja taka może wprowadzać czytelnika w błąd (w tak poważnej sprawie jak budowa elektrowni atomowej w Polsce), gdyż osoba śledząca skróty informacji prasowej zamieszczonej na stronie Ministerstwa będzie przekonana, że rzeczywiście ponad połowa Polaków popiera budowę elektrowni jądrowe w Polsce.
Liczba badanych, o których mowa w tym artykule prasowym jest o 60% mniejsza niż liczba osób, które wzięły udział w referendum lokalnym przeprowadzonym w gminie Mielno dnia 12 lutego 2013r., a którego to referendum wyniki Państwa chcą zbagatelizować. Taka postawa zdecydowanie nie budzi zaufania do działań podejmowanych przez rząd w tym Ministerstwo Gospodarki, które jest przez Pana reprezentowane.
Panie Ministrze, czy wyniki badań opinii publicznej przeprowadzone na tak niewielkiej grupie osób uprawnia do publikowania ich w sposób sprzeczny z podstawową zasadą informacji publicznej? Tytuł „Polacy przekonują się do atomu” przyciąga uwagę, lecz na wstępie, gdzie powinna być odpowiedź na jedno z podstawowych pytań kto był objęty badaniem tej informacji brak, co czyni, że jest ona nierzetelna i może wprowadzać w błąd czytelnika. Odpowiedź na te pytania znajduje się dopiero na zakończenie artykułu, gdzie zgodnie z zasadą informacji publicznej zamieszcza się mniej ważne informacje.
Wobec tego tak olbrzymie środki wydane na kampanię informacyjną kończą się, w naszej ocenie informacją nierzetelną i niebudząca zaufania do władzy.

Apelując do Pana Ministra o działania zgodne z konstytucyjną zasadą demokracji bezpośredniej wskazujemy również, że w programie „Polityka energetyczna Polski do 2030r.” a także programie „Polskiej Energetyki Jądrowej” postanowiono, że nie będą podejmowane działania w zakresie budowy elektrowni atomowej na terenie, na którym brak jest zgody lokalnej społeczności.
Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej w odpowiedzi na interpelacje Pana Posła Roberta Biedronia na pytanie „czy rząd bierze pod uwagę sprzeciw społeczeństwa w sprawie budowy elektrowni jądrowej” stwierdził, że Rząd RP zdaje sobie sprawę, iż budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej powinna towarzyszyć akceptacja społeczna zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnokrajowym.
Wyniki referendum lokalnego w gminie Mielno oraz uchwały Rad Gmin m.in.: Ustronie Morskie, Miasta Kołobrzeg Gminy Sianów jednoznacznie świadczą o tym, że ze strony społeczności regionu brak jest akceptacji na budowę elektrowni jądrowej w miejscowości Gąski gmina Mielno.

………………………………………………..
Do wiadomości:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress