O nas

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Gąski jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Opieramy swoją działalność na pracy społecznej członków.

W trosce o równe szanse rozwoju dla małych miejscowości, średnich i dużych miejscowości, działalność skierowana jest na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalnego, turystycznego miejscowości Gąski.


 

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego miejscowości Gąski,
 2. integracja mieszkańców Gąsek, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
 3. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
 4. wykonywanie zadań w zakresie ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i środowiska naturalnego.”

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, w tym doradztwa rolniczego;
 2. udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych;
 3. tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;
 4. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
 5. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazetki lokalnej;
 6. organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym prowadzenie domów opieki i domów dziennego pobytu;
 7. organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw;
 8. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
 9. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
 10. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 11. wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;
 12. popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi;
 13. ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki;
 14. upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów sportowych i organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych;
 15. prowadzenie schronisk turystycznych i campingów;
 16. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi;
 17. wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc pracy;
 18. wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego i działań na rzecz ekologii;
 19. popularyzację rolnictwa ekologicznego;
 20. organizowanie przetwórstwa rolno-spożywczego i produkcji zdrowej żywności;
 21. promowanie produktów lokalnych i rękodzieła;
 22. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;
 23. organizowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych dla projektów finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów tych Partnerstw;
 24. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

Pliki do pobrania:

 

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress