Otwarcie drogi

Otwarcie największej inwestycji drogowej w gminie Mielno.

Prawie 2,5 km drogi powiatowej w samym centrum miejscowości Gąski wraz ze ścieżką rowerową, chodnikami dla pieszych. Oficjalnie otwarcie nastąpiło dnia 25.10.2017r. przez włodarzy gminy i powiatu.
Koszty inwestycji wyniósł 7.246.757,23 zł

(źródło i zdjęcia facebook funpage Gmina Mielno)

Zaproszenie na Walne Zebranie

Informujemy że walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze stowarzyszenia odbędzie się dnia 6 lutego 2017 r o godz. 19.00 w Klubie Rolnika w Gąskach. Zapraszamy członków stowarzyszenia oraz mieszkańców miejscowości Gąski.

” Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości „Gąski

Ser­decznie zapra­szamy na Walne Zebranie Członków Sto­wa­rzy­szenia Rozwoju Miejscowości „Gąski”, które odbę­dzie się w dniu 18.03.2015r. (środa) o godz. 18.00 w świe­tlicy wiejskiej w Gąskach.

 Pro­po­no­wany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania

2. Stwier­dzenie pra­wo­moc­ności obrad Wal­nego Zebrania Członków Sto­wa­rzy­szenia

3. Wybór prze­wod­ni­czą­cego zebrania i pro­to­ko­lanta.

4. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej.

5. Przy­jęcie porządku obrad Wal­nego Zebrania Członków Sto­wa­rzy­szenia Rozwoju miejscowości Gąski
6. Przed­sta­wienie spra­woz­dania Zarządu z dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia za 2014r.
7. Przed­sta­wienie spra­woz­dania z dzia­łal­ności Komisji Rewi­zyjnej za 2014r.
8. Przy­jęcie uchwał:
– w sprawie zatwierdzenia spra­woz­dania z dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia za 2014r
a) z dzia­łal­ności Zarządu Stowarzyszenia
b) z dzia­łal­ności Komisji Rewizyjnej
9. Wybór zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia na lata 2015-2018 i przyjęcie uchwały w tej sprawie

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie zebrania.

 

Liczymy na Państwa obec­ność
 Zarząd Stowarzyszenia

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress